آموزش

نگارش و ویرایش مهارتی است که شرط لازم آن داشتن شم‌ّ زبانی و شرط کافی آن آموزش و تجربه است. اگر این سه عامل در کنار هم قرار گیرد محصول آن «نوشتۀ سالم» خواهد بود. آموزش در این زمینه، به معنی انتقال تجربیات نویسندگان و ویراستاران در قالب دروس اصلی و فرعی است. در وبگاه انتشارات همیشه، آموزشِ نگارش و ویرایش زیر سه عنوان کارگاه ویرایش، درس گفتار، درس‌های ویرایش تقسیم بندی شده است.